Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Od 13.05.2024 r. do 4.07.2024 r. – sekretariat szkoły przyjmuje: poniedziałek, wtorek w godzinach 10:00 – 13:00

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Odpowiedni formularz można pobrać z systemu.
Zachęcamy jednak do wypełniania wniosku w formie elektronicznej, ponieważ umożliwi to rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz szybkie uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji).

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), musi on zostać podpisany przez kandydata i rodzica oraz złożony w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium, powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć znajduje się we wniosku).

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem systemu e-omikron z podpisem elektronicznym.

Od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r.

3.07.24 godz. od 10:00 do 15:00

4.07.24 godz. od 10:00 do 15:00

Można składać oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię: świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

Prosimy o jak najwcześniejsze składanie wymaganych dokumentów i o nieodkładanie do ostatniej chwili.

Możliwość zmiany przez  kandydatów wniosku o przyjęcie, ze względu na zamianę szkół do których kandyduje oraz możliwość złożenia nowego wniosku.
 

W przypadku podania już potwierdzonego w systemie zmiana podania jest możliwa po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub elektronicznej – [pobierz].

Telefon do KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 887 203 490

11.07.24 godz. od 12:15 do 15:00

12.07.24 godz. od 11:00 do 14:00

15.07.24 godz. od 11:00 do 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Oraz uzupełnienie dokumentacji o:

  • kwestionariusz osobowy (uczniowie, dla których XIII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza) – [pobierz]
  • kartę zdrowia
  • 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania.

Dotyczy tylko kandydatów, których wnioski i dokumenty nie były wprowadzone do systemu Omikron w postępowaniu rekrutacyjnym.

I. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół:

17.07.24 godz. od 10:00 do 13:00

18.07.24 godz. od 10:00 do 13:00

23.07.24 godz. od 10:00 do 13:00

24.07.24 godz. od 10:00 do 13:00

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. na stronie: https://krakow.e-omikron.pl)

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku odręcznie. Odpowiedni formularz można pobrać z systemu.
Zachęcamy jednak do wypełniania wniosku w formie elektronicznej, ponieważ umożliwi to rodzicom/kandydatom śledzenie na bieżąco kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz szybkie uzyskanie informacji o wynikach rekrutacji).

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować (jeżeli kandydat wypełnił go w systemie), musi on zostać podpisany przez kandydata i rodzica oraz złożony w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium, powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć znajduje się we wniosku).

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem systemu e-omikron z podpisem elektronicznym.

II. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 30.07.2024 r. o godz. 12:00

III. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały wcześniej złożone).

Oraz uzupełnienie dokumentacji o:

  • kwestionariusz osobowy (uczniowie, dla których XIII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, zobowiązani są do wypełnienia kwestionariusza) – [pobierz]
  • kartę zdrowia
  • 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z datą urodzenia oraz adresem zamieszkania.

30.07.24 godz. od 12:15 do 14:00

31.07.24 godz. od 11:00 do 14:00

1.08.24 godz. od 11:00 do 15:00

IV. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych2.08.2024 r. o godz. 12:00