Opis szkoły

Misja szkoły

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie jest szkołą dla wszystkich uczniów, którzy pragną osiągnąć w życiu sukces. Aby ten cel zrealizować zapewniamy wysoki poziom wykształcenia pozwalający młodzieży spełniać się we wszystkich płaszczyznach z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju. Podstawowym podmiotem działań naszej szkoły jest uczeń i jego dalsza droga życiowa w europejskiej rzeczywistości, dlatego zakładamy kształtowanie takich umiejętności jak:

 • skuteczne komunikowanie się,
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność pracy z komputerem,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • samodzielność w działaniu,
 • odpowiedzialność i kreatywność,
 • planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • rozładowywanie napięć.

Posiadanie takich umiejętności spełnia oczekiwania wszystkich klientów szkoły, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli, przyszłych pracodawców i szkół wyższych. Proces edukacji w naszym liceum obejmuje:

 • Realizację programów nauczania, w tym także programów autorskich.

 • Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
 • Wymiany z młodzieżą z innych krajów europejskich.
 • Liczne wycieczki krajowe i zagraniczne.
 • Zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach, umożliwiające zdobycie nawyków ruchowych na całe życie.
 • Udział w kołach zainteresowań, w tym chórze szkolnym oraz SKS.
 • Udział w akademiach i sympozjach związanych z historią patronów szkoły oraz innymi uroczystościami patriotycznymi.

Zapewniamy uczniom właściwą przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, życzliwość, partnerstwo, udział we władzach szkoły /samorząd uczniowski/. Także rodzice mają duży wkład w pracę naszego liceum poprzez udział w radzie rodziców. Plan wychowawczy zakłada kształtowanie takich postaw jak:

 • patriotyzm
 • humanizm
 • tolerancja
 • wolność sumienia
 • szacunek dla innych
 • szacunek dla pracy

XIII LO istnieje już ponad 60 lat, dlatego absolwenci naszej szkoły są dumni z faktu jej ukończenia.
Dewizą naszej pracy jest podtrzymanie tej chlubnej tradycji.

Wizja szkoły

Z misji jako najbardziej ogólnego celu szkoły wynika wizja, która jest ideałem do jakiego pragniemy szkołę doprowadzić realizując założoną strategie. W Trakcie realizacji celów istnieje konieczność weryfikowania wizji wymuszona dynamicznymi zmianami naszej rzeczywistości, która zmienia wyobrażenie o przyszłości narzucając nowe wyzwania. Skuteczna realizacja celów strategicznych daje gwarancje osiągnięcia założeń wizji.

Wizja XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte:

Nadrzędnym celem naszego liceum jest przygotowanie absolwentów do:

 • ciągłego zdobywania nowych umiejętności i samodzielnej pracy nad sobą,
 • aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w rynku pracy,
 • otwartości i elastyczności na zachodzące zmiany w rzeczywistości,
 • wzajemnego wspomagania i umiejętnego rozładowywania napięcia,
 • umiejętności negocjacji,
 • podejmowania śmiałych decyzji i oryginalnego myślenia.

Szczegółowe dane na temat koncepcji pracy szkoły znajdują się w bibliotece szkolnej.