Dokumenty

Statut
XIII LO

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Deklaracja
dostępności

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Umowy
najmu

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenia

Oświadczenie
RODZICA
o chęci
uczestnictwa
w lekcjach religii

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenie
RODZICA
o rezygnacji
z uczestnictwa
w lekcjach religii

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenie
RODZICA
w związku
z nieuczęszczaniem dziecka na lekcje religii

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenie
UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
o chęci
uczestnictwa
w lekcjach religii

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenie
UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
o rezygnacji
z uczestnictwa
w lekcjach religii

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenie
RODZICA
o rezygnacji
z uczestnictwa
w zajęciach WDŻ

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Oświadczenie
UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
o rezygnacji
z uczestnictwa
w zajęciach WDŻ

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Podania/Wnioski

Zasady
przyjmowania zwolnień
z zajęć WF

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Podanie o zwolnienie
z zajęć WF
dla ucznia niepełnoletniego

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Podanie o zwolnienie
z zajęć WF
dla ucznia pełnoletniego

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Wzór
zwolnienia ucznia
z lekcji

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Podanie
o przyjęcie
do szkoły

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Podanie
o przeniesienie
na inny profil

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna
w Aplikacji mObywatel

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Instrukcja obsługi mLegitymacji
dla uczniów i studentów

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Wniosek
o wydanie
mLegitymacji

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Wniosek
o wydanie
duplikatu świadectwa

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:

– rodzaj świadectwa (np. ukończenia szkoły/promocyjne),

– rok ukończenia szkoły.

Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.

Termin wykonania duplikatu wynosi do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa z tym, że duplikat świadectwa ukończenia szkoły, niezależnie od roku ukończenia szkoły przez absolwenta, wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór określono w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Dz. U. 2019 poz. 1700 ze zm., czyli na poddruku o symbolu MEN-I/75.

Duplikat zawiera:

– wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

– dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

– na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” i wymienione nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wydania duplikatu i odcisk pieczęci urzędowej szkoły.

Na duplikacie podpisuje się aktualny dyrektor szkoły.

Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Na dokumencie, na którego podstawie wydano duplikat świadectwa należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu i odnotować tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie, po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru dołącza się do dokumentu, na podstawie którego wydano duplikat. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnieść na konto XIII Licuem Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

nr konta: 67 1020 2892 0000 5802 0590 9843

 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko wnioskodawcy z dopiskiem „za wydanie duplikatu świadectwa”.

Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

Wpłat dokonywać najpóźniej do 27-ego każdego miesiąca ze względów rozliczeniowych z UMK.

 

Wniosek
o wydanie duplikatu
legitymacji szkolnej

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9,00 zł.

Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wnieść na konto XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

nr konta: 67 1020 2892 0000 5802 0590 9843

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko wnioskodawcy z dopiskiem „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej”.

Wpłat dokonywać najpóźniej do 27-ego każdego miesiąca ze względów rozliczeniowych z UMK.

Podanie
o skreślenie
z listy uczniów

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Pełnomocnictwo
do odbioru wyników
egzaminu maturalnego

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku

Zwolnienie olimpijskie

Kliknij ikonę,
aby rozpocząć pobieranie
pliku