Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony adres strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do adres strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

 • filmy publikowane na stronie internetowej nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.01.2024
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach adres strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: lo13@xiii-lo.krakow.pl, tel. 12 4110821. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, kliknij link, aby sprawdzić.

Dostępność architektoniczna

Siedziba XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie przy ul. Sądowej 4 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Wejścia na teren szkoły zaprojektowano ulicy Sądowej. Istnieją trzy wejścia prowadzące bezpośrednio do budynku dostępne dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Wejście główne zaopatrzono w drzwi otwierane z podjazdem. Do trzech pozostałych prowadzą tylko schody.
 2. W szkole istnieją 4 kondygnacje: parter, pierwsze piętro, drugie piętro oraz piwnica, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – woźna na portierni przy wejściu głównym.
 4. Na parterze dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, gabinet dyrektora, gabinety wicedyrektorów, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet pomocy przedmedycznej, sekretariat główny i uczniowski, pomieszczenia księgowości oraz kierownika gospodarczego).
 5. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana do użytku dla osób niepełnosprawnych.
 6. W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze i drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe.
 7. Budynek nie posiada wind.
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.